Kvalitet 

Våre tjenester er Kvalitetssystem for internkontroll HMS, internkontroll MAT og kvalitetssikring. Vi bistår også med rådgivning til ISO-sertifisering og tilbyr riktig styringssystem til din virksomhet.
 

Etter oppkjøpet av virksomheten i Johnsen Bedriftsrådgivning viderefører vi det gode arbeidet som er gjort på kvalitetssiden fra Gunnar Johnsen i forhold til enkle og rimelige kvalitetssystemer og IK-mat. Vi har nylig også knyttet kontakt med kompetanse bedriften System og Sikkerhet AS  som tilbyr konsulent tjenester HMS, kvalitet og Miljø.

 

Utvikling.org betjener SMB kunder inne alle bransjer, Vi leverer internkontroll MAT, internkontroll HMS og kvalitetssikring. 

Kvalitetssystem HMS IK MAT internkontroll ISO 9001:2015 HMS arbeid og bistand

Styringssystem

Vi leverer styringssystem til små og mellomstore bedrifter for det daglige HMS-/ og Kvalitetsarbeidet. I samarbeid med Kuba Norge AS og dinHMS gruppen, kan vi levere digitalt system innen internkontroll for HMS, kvalitet og Matsikkerhet. 

 

Internkontrollhåndbøkene er utarbeidet som en standard mal og tilpasses for hver enkelte bedrifts behov i henhold til ISO 9001:2015 standarden.

Vårt styringssystem er utarbeidet for enkel og effektiv bruk i virksomheten. Vårt team av HMS-rådgivere tilbyr bistand til årlig internrevisjon, ledelsens gjennomgåelse, vernerunder, risikoanalyser etc. 

Våre internkontrollhåndbøker leveres i digitalisert styringssystem, med tilhørende mobil app for enkel registrering og oppfølging. 

Ønsker du papirutgave i perm leverer vi dette også. 

Bistand til ISO-sertifisering

 

En ISO-sertifisering er en sertifisering som viser at virksomheten arbeider etter en bestemt standard. ISO står for International Organization for Standardization så ISO-sertifiseringer baserer seg på en internasjonal standard som har relevans over hele verden.

 

Det finnes flere ISO-sertifiseringer. ISO 14000-serien går på ytre miljø og OHSAS 18001 går på arbeidsmiljø (indre miljø). Den mest vanlige er ISO 9001:2015 hvor det siste tallet henviser til hvilket år kravene til sertifisering stammer fra. 

 

ISO 9001:2015

 

ISO-9001 er en standardisering for kvalitetsstyring. Det forutsettes at innføring av ISOstandard er en strategisk beslutning i virksomheten og at man i tillegg til selve styringssystemet, har HMS-system i bunn og ellers også oppfyller gjeldende regelverk. Måten man utformer et slikt styringssystem på vil variere ut fra virksomhetens størrelse og kompleksitet. Man vil typisk ha noen overordnede prosessbeskrivelser som beskriver hvilke prosesser som gjennomføres i virksomheten, for eksempel i forbindelse med en ordre fra en kunde. Videre vil man etablere ett sett av prosedyrer som sørger for at man utfører de forskjellige handlingene i virksomheten likt hver gang (ISO betyr likt) og videre kan man lage sjekklister på nivået under prosedyrer, for å ha et verktøy for de ansatte for å sjekke at man faktisk utfører arbeidet i tråd med virksomhetens ønske. ISO-9001 baserer seg på teorien om kontinuerlig forbedring beskrevet i Demings sirkel Plan-Do-Check-Act (PDCA eller PUKK-sirkelen på norsk). Først Planlegger man, så Utfører man arbeidet, deretter Kontrollerer man om arbeidet ble riktig utført og så Korrigerer man dersom man finner avvik. På denne måten arbeider man kontinuerlig med forbedringer.

 

Hvordan blir man ISO-sertifisert?

 

I praksis vil man som oftest når man ønsker å ISO-sertifisere seg, implementere et kvalitetssystem. Dette for å ha samlet til enhver tid gjeldende, styrende dokumentasjon ett sted (hvor man også kan se når hvert enkelt dokument i systemet ble godkjent og av hvem). Videre at også revisjoner av dokumentasjonen vil være tilgjengelig. I tillegg har man behov for et system for avviksregistrering (avvik i forhold til prosedyrer) og et system for lukking av disse avvikene og rapportering av dette. I tillegg må man ha avtale med en sertifisør for å bli ISO-sertifisert. Det er denne som skal foreta den sertifiserende

revisjon av systemet, som gjør at man får ISO-sertifikat eller ikke. Og det er også denne som da utsteder dette sertifikatet. I tillegg til selve sertifiseringsrevisjonen så vil man først ha en før-revisjon hvor sertifiseringskonsulenten kommer inn på et tidlig tidspunkt i prosessen for å se over hva man har av prosedyrer og sjekklister, hvordan man bruker dette og hva man bør endre før selve sertifiseringsrevisjonen.

Sertifiseringskonsulenten vil også på før revisjonen intervjue forskjellige ansattegrupper og personalansvarlige for å kartlegge hvordan man arbeider i tråd med ISO i praksis.

Det er videre pålagt å ha ledelsens gjennomgang før en ISO-sertifisering, hvor ledelsen samles for å gjennomgå hva ISO sertifiseringen betyr og komme med innspill til prosedyrer og sjekklister. Det heter seg at ledelsens gjennomgang skal sikre at kvalitetsstyringen er hensiktsmessig, til strekkelig og virker effektivt. 

HMS-system

IK HMS er et internkontrollsystem som ivaretar de lover og forskrifter som er gjeldene for virksomheten. Våre HMS rådgivere bistår i utarbeidelse av skreddersydd HMS-system for din virksomhet, samt bistand til årlig internrevisjon, ledelsens gjennomgåelse, vernerunder, risikoanalyser etc.

Internkontroll Matsikkerhet

IK Mat er et internkontrollsystem som alle næringsmiddelvirksomheter er forpliktet til å ha innført.

Internkontroll er en samling rutiner og beskrivelser virksomheten må ha for at regelverket skal etterleves og næringsmiddel til konsum skal være trygt å innta. Eksempler på dette kan være gode rutiner for renhold, personlig hygiene og kjøleromstemperaturer, også kalt grunnforutsetninger

 

Dette er et systemkrav som er godt innarbeidet i de fleste virksomheter, og som er regulert gjennom forskrift av 15.12.1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften).

Lover og forskrifter som regulerer IK MAT:
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven)
Forskrift om Internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat forskriften)
Forskrift om næringsmiddelhygiene (Hygieneforskriften)
Forskrift om merking mv av næringsmidler
Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler
Forskrift om sporbarhet av næringsmidler og fôr.

Hvem må ha IK MAT?

Alle virksomheter som produserer, transporterer, tilvirker/frembyr næringsmidler til konsum (gjelder både mat, drikke og fôr) skal ha en internkontroll som er basert på HACCP prinsippene.

HACCP

HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point.

Oversatt til norsk: Risikoanalyse og kritiske styringspunkt.

HACCP er et krav om å finne, utpeke og styre og kontrollere de kritiske punktene.

HACCP forutsetter at grunnforutsetninger er på plass.

Eksempler på grunnforutsetninger:

  • Kontroll med kjølekjeden: hvilken temperatur de ulike matvarene skal oppbevares i, hvilken temperatur kjølerom skal og hvor lenge en matvare kan oppbevares i romtemperatur

  • De ansattes personlige hygiene: vask av hender, rent arbeidstøy

  • Rengjøring av lokaler, utstyr og inventar: vask av gulv og vegger

  • Vedlikehold av lokaler og utstyr: maling, reparasjoner

  • Fjerning av avfall: avfall skal fjernes fortløpende

  • Skadedyrsikring: sikre lokalene mot, mus, rotter, insekter og andre dyr

 

Allergener - Matoverfølsomhet

Matinformasjonsforskriften (gjeldende fra 13. desember 2014) skal sikre at kunder får riktig informasjon om ingredienser i maten som kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner.

Tanken bak det nye regelverket er at forbrukere har rett til å vite om det er noe i maten som de kan reagere på, og som eventuelt kan gjøre dem syke. Ifølge det nye regelverket er det 14 ingredienser (allergener) som eksplisitt må informeres om til kunden. Slik merking gjelder allerede for ferdigpakket mat, og skal nå også gjelde for ikke-ferdigpakket mat.

KUBA Norge

Kuba Norge AS har utviklet et meget godt og enkelt styringssystem for HMS og kvalitetsarbeid. Med enkle trykk på mobil appen har du registret avvik og utført sjekklister. Innholdet i systemet er utviklet av dinHMS gruppen, med mange års erfaring med HMS og kvalitetsarbeid. 

 

Ta kontakt med oss for en demonstrasjon av Kuba. 

 
Landax
Landax utvikler og selger programvare for kvalitetsledelse, internkontroll, HMS, risikoanalyse og tilgrensede områder. Landax sine web-baserte systemer er oppbygd av en rekke moduler og funksjoner. Alt er utviklet i samarbeid med næringslivet. 
Ta kontakt med oss for en demonstrasjon av Landax